Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky - Hanušovce nad Topľou

Východisková situácia:

Lokalita realizácie predloženého projektu (094 31Hanušovce n/T, Železničiarska 591/3) sa nachádza v okrese
Vranov nad Topľou. Okres Vranov nad Topľou je úrovňou nezamestnanosti, cca. 24%, okresom s jednou z najvyšších
mier nezamestnanosti v rámci SR. Prešovský samosprávny kraj zaostáva v oblasti hospodárskeho rozvoja a to či
v porovnaní s úrovňou SR, ale tiež aj priémerom EÚ.

Podnikateľský subjekt, Ing. Dušan Čorba, (087 01 Giraltovce, Záhradná 621/11),  v aktuálnom období investuje do
portfólia, pričom nosnou oblasťou je opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Daná činnosť je
realizovaná práve v prevádzkarni s umiestnením v Hanušovciach n/T. Z hľadiska technologickej základne je
prevádzkareň vybavená modernou technológiou na opracovanie dreva. Energetická náročnosť a stav priemyselnej
budovy (výrobná hala) a priľahlej adm. budovy (kotolňa) sú prekážkou pre zvyšovanie konkurencieschopnosti daného
subjektu. Kľúčovými predpokladmi pre úspešnú realizáciu projektu sú: dobrá úroveň cash-flowu, dobré meno daného
subjektu, dlhoročná podnikateľská prax a stabilná pozícia na trhu, existujúci dopyt po komponentoch z dreva. Pre
zvyšovanie konkurencieschopnosti je zvýšenie energetickej efektívnosti kľúčovým elementom. Celkové oprávnené
výdavky projektu sú 217 457,70 EUR z čoho výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 152 220,39 EUR.

situácia po ukončení realizácie aktivít projektu:

Prostredníctvom realizácie aktivít a teda technickým zhodnotením stavu predmetných budov a vybavenia kotolne dôjde
k zníženiu energetickej nákladov, vytvoria sa vhodné podmienky pre ďalšie investície a posilní sa pozícia subjektu na
trhu. Projekt má svojim charakterom pridanú hodnotu nie len vo finančnom vyjadrení, ale tiež z hľadiska vplyvu na
životné prostredie a ekonomickú situáciu v regióne. Možno predpokladať: výrazné zníženie produkcie CO2, výrazná
úspora energie, výrazné zníženie miery nákladov. S danými parametrami súvisí vplyv na ekonomickú situáciu v regióne,
keďže úsporou finančných prostriedkov na energiách sa dané prostriedky budú môcť využiť aj na rozšírenie prevádzky a
tým vytvorenie nových pracovných miest.
Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené na dosiahnuteľnú úroveň.

Žiadateľ eliminuje riziko nedosiahnutia ukazovateľov zohľadnením eventuálnych problémov už pri samotnom
projektovaní. To znamená, že zvážil kvalitu materiálovej základne pre zateplenie, časové rozhranie realizácie a
charakter daných aktivít projektu. Preto aj z hľadiska komplexnosti riešenia energetickej náročnosti budú zrealizované
nie len zatepľovacie aktivity, ale tiež modernizácia kotolne.

http://www.economy.gov.sk/

http://www.siea.sk/